تشخیص بیماری پرنده توسط مدفوع یا فضله

مدفوع یا فضله پرنده چه چیزی به ما می گوید؟

یکی از روشهایی که می توانیم به سالم بودن یا بیمار بودن طوطی خود پی ببریم وضعیت فضله یا مدفوع پرنده است. بیماریهای مختلف روی سیستم گوارش طوطی تاثیر می گذارند و این تاثیر می تواند به نوعی نشانگر منشا بیماری باشد. برای تشخیص بیماری پرنده بر اساس موارد دفعی آنها به موارد زیر توجه داشته باشید:

- فضله سبز همراه کسالت نشانه سرماخوردگی وورم روده درمان داکسی سیلین

- فضله سبز بدون کسالت نشانه بیماری کبد،درمان با کلسی کولینا

- فضله سفید نشانه کلی باسیلوزدرمان با انرو یا جنتامایسین

- فضله سفید چسبیده به پس سالمونلا درمان انرو ده روزکامل

- فضله خونی نشانه کوکسیدیوز بوده،ودرمان با کوکسی پلاس است

- فضله همراه ادرار زیاد نشانه انگل است،و درمان باقطره لوامیرول است

- فضله همراه دان هضم نشده نشانه وجود انگل است،درمان با تریکوپلاس

- فضله درشت نشانه برهم خوردن فلورروده  بوده درمان باپروبیوتیک.

ارسال نظر