اکلکتوس

اکلکتوس، طوطی ای بسیار زیبا، آرام، باهوش و از بومیان استرالیاست.

طوطی اکلکتوس یا اصیل Eclectus

اکلکتوس، طوطی ای بسیار زیبا، آرام، باهوش و از بومیان استرالیاست. نر آن به رنگ های سبز و دم آبی و قرمز و ماده آن به رنگ قرمز زرشکی همراه با سینه آبی و منقار سیاه می باشد. تعیین جنسیت در این طوطی بخاطر تفاوت رنگ پرنده نر و ماده بسیار ساده است و اوایل کشف اینگونه، محققان فکر می کردند با دو گونه مختلف طرف هستند.