نکات مهم بهداشتی در نگهداری طوطی کوتوله برزیلی

بهداشت طوطی کوتوله را رعایت کنید

طوطی های کوتوله یا برزیلی یکی از محبوب ترین طوطی ها برای نگهداری هستند. اگر می خواهید طوطی برزیلی شما عمر زیادی داشته باشد و دچار بیماری نشود، باید نکات بهداشتی خاصی را رعایت کنید که در ادامه به آنها می پردازیم. 

ﮐﻔﯽ ﻗﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻭ ﮐﻞ ﻗﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺴت و ﺷﻮ ﺩﻫﯿﺪ. لاﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﻥ طوطی ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻗﻔﺲ ﻭ ﺣﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮﻃﻮﺏ ﻭ ﻧﻢ ﻧﺎﮎ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻫﺎ ﻭ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﺞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺩﺭ ﮔﺮﻭه ﻃﻮﻃﯽ ﺳﺎﻧﺎﻥ ﻣﯿ ﺸﻮﺩ.

ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺟﻮﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎﺱ ﻧﯿﺴتند ﻭ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ معرض ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﻮﺍﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺩﻣﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﻫﺎ 23 ﺩﺭﺟﻪ می باشد.

ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﭘﺮﻧﺪه ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ باشد. ﻭﺍﻥ آﺑﺘﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻇﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 6 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎﯼ 12 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻧﮕﺮﺩﺩ. طوطی های ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﻋﻼﻗﻪ زیادی ﺑﻪ آب ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﺁﺏ ﭘﺎﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻢ ﻭ ﺑﺎ آﺏ ﻭﻟﺮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ ﭘﺮﻫﺎﯼ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺧﯿﺲ ﻧﮕﺮﺩﺩ . ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﺷﺪ, ﮐﻠﺮ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﭘﺮﻫﺎﯼ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﭘﺮﮐﻨﯽ شود.

ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﻮﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ چون ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﺩﺭ ﭘﺮﻧﺪه ﮔﺮﺩﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮﺩﯾﺪ ﯾﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ کنید.


مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ارسال نظر

 • رومینا
  رومینا در ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ پاسخ دادن
  من یک کوتوله دارم
  از امروز نمیدونم چرا وقتی از قفس میارمش بيرون اصلا حوصله نداره 😔😔😔😔
  پرنده شما براش این اتفاق نیفتاده؟؟؟؟؟؟🤔🤔🤔
 • بی نام
  بی نام در ۲ بهمن ۱۴۰۰ پاسخ دادن
  من دوتا کوتوله دارم یکیش قفسش از دستم افتادچند وقت پرواز نمیکرد بعد خوب شد بعد انگار بی حاله نوک میزنه پراش پف میکنه دوس داره بره تو قفس همش چرت میزنه حالش خوبه یا نه چشه
 • الهه
  الهه در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ پاسخ دادن
  سلام طوطی من موقع خواب خودشو تو لباسمون قایم میکنه یا بالای یخچال رو خیلی دوست داره من فکر میکنم چون گرمه و اینکه گاهی صداهای ضعیفی از خودش در میاره مثل ناله که در طول روز نداره فقط شبا که بهش سر میزنم صدا در میاره یا وقتی که خوابش میاد وزنش چقدر باید باشه؟ الان سه هفتست سرلاک نمیخوره خیلی خوب هم پرواز میکنه
 • امیر عماد
  امیر عماد در ۲۶ دی ۱۳۹۹ پاسخ دادن
  ممنون من میخوام یه طوطی برزیلی بخرم مطالب شما منو برای نگهداریش اماده میکنه
 • امیرنوروزی
  امیرنوروزی در ۲۵ دی ۱۳۹۹ پاسخ دادن
  کدام دامپزشکی بهترهست برای بردن پرنده