شرایط و بیماریهایی که باعث استفراغ در طوطی می شوند

اگر طوطی شما استفراغ می کند بخوانید

استفراغ در طوطی گاهی نشانه بیماری است و باید به آن رسیدگی شود. در مواردی هم دوره ای و رفتاری است و بیماری نیست. در ادامه بعضی شرایط و بیماریها که باعث استفراغ در طوطی می شود را برای شما لیست کرده ایم.

1.بیماری انفکتوس که شامل عوامل باکتریایی. قارچی. ویروسی و انگلی میباشد.

2.متابولیک دایسیز تورم تیروئید، بیماری کبد، پریتونیت(التهاب سطوح سروزی ، مدفوع و مواد چرکی در شکم)

3.عامل تغذیه ای طوطی. به طور مثال رژیم غذایی با پروتئین بالا

4.مسومیت با فلزات سنگین (روی و سرب شایع هستند)و یا گیاهان سمی

5.انسداد فیزیکی- مثلن وجود جسم خارجی در چینه دان ، تغذیه بیش از حد ، وجود تومورها

6.سوختگی چینه دان (truma)

7.آلرژی به مواد غذایی

8. استفراغ رفتاری که معمولن ماتولوژیکی نیست مثل معاشقه برای جفت ، تغذیه جوجه ها

9. بعضی سرطانها که باعث تهوع و انسداد مجاری تغذیه می شود.

10.پیامد ناشی از استعمال مواد مخدر

11. استفراغ در هنگام مسافرت  که بخشی از فیزیولوژی طبیعی است که ممکن است پرنده سالم هم انجام دهد.

ارسال نظر